KRM
Utstilling

Ursus

Bjørner i nord

22. jan. 2013 - 13. jun. 2013

Er du redd for bjørn? Tør du ta på den? I utstillingen URSUS står du ansikt til ansikt med et av verdens største rovdyr – bjørnene i nord. Vandreutstillingen URSUS tar for seg hele fem typer bjørn; europeisk brunbjørn, isbjørn, grizzlybjørn, kamtsjatkabjørn og amerikansk svartbjørn. De fem ulike bjørnene kan se temmelig like ut, men de skiller seg fra hverandre på flere ulike måter, kom og lær mer!

Bjørnen har alltid vært et dyr man skal vise respekt, men tidligere hadde man et mer avslappet forhold til den. Menneskene hadde de samme matvanene som bjørnen, og den den ble heller sett på som en som viste vei til ressursene enn en fiende. Bare hvis bjørnen tok buskap, ble det oppstandelse.

Storjakt på bjørn og de andre store rovdyrene i Norge startet først ut på 1700-tallet og spesielt når jaktloven, som hadde som formål å utrydde de store rovdyrene, kom i 1845. I perioden fra midten av 1920-tallet og frem til 1973, da bjørnen ble fredet; anså man bjørnen nærmest for utryddet i Norge. Selv om den fantes på noen få øde steder i landet, hadde de få individene som var igjen ikke lenger noen avgjørende økologisk rolle. Da bjørnen er på toppen av næringskjeden fungerer de som nøkkelarter i økosystemene. De regulerer både at bestandene av hjortedyr ikke blir for stor, at enkelte områder ikke blir nedbeitet, at flåtten ikke får regjere fritt og at fugleunger og egg blir nedbeitet av små rovdyr.

STERKT TRUET 

 I dag diskuteres det varmt for å ta vare på rovdyrene, og deriblant bjørnen. Naturmangfoldloven fastsetter at naturtyper, økosystemer og artsmangfold skal få utvikle seg i sine naturlige utbredelsesområder. Samtidig holdes bjørnebestanden i Norge nede, samtidig som de som får leve, kun skal være i angitte områder, og ikke får spre seg over i regionene Sørlandet og Vestlandet. På den norske rødlisten er bjørnen oppført som sterkt truet. Fortsetter forvaltningen av denne arten på samme måte i Norge, vil den aldri bli tatt av denne listen.