KRM
Utstilling

Deres majestet

15. apr. 2011 - 12. jun. 2011

Dette er en utradisjonell utstilling der glass og monter er utelatt. Gå blant elgene, kjenn på pelsen og opplev dimensjonene.

Elgen har en helt spesiell plass, både i norsk natur og kultur. Det er det største landpattedyret, derav tilnavnet ”Skogens konge”. I utstillingen viser den seg som både majestetisk og elegant. Og den er fremfor alt en viktig art, kanskje den aller mest betydningsfulle arten vi har i norsk natur i dag. Og det kan være på godt og vondt.

NATURFORVALTNING

Det går ikke an å snakke om elgen uten å komme inn på nasjonale føringer innen naturforvaltning. Vi har i Norge i dag svært høye bestander av elg og hjort. Det er en konsekvens av at store rovdyr, særlig ulven, i praksis er utryddet fra store deler av Norges landareal. Elgen er nemlig det viktigste byttedyret til ulven, og en sunn ulvestamme vil regulere antall elg i skogen på en effektiv måte. Et økosystem uten store rovdyr er et økosystem i ubalanse. Elgen og hjorten blir veldig dominerende i skogslandskapet, og vil i stor grad bestemme hvordan naturen blir utformet. Vi kan si at elgen er en nøkkelart i økosystemet, og hvordan vi forvalter elgstammen har mye å si for både naturen rundt oss og faktisk også for vår egen helse.

SKOGFLÅTT

Elgen, hjorten og rådyret har med seg skogflått. En stadig økende andel av flåtten er bærere av alvorlige bakterie- og virussykdommer hos mennesker og husdyr, og statistikken viser at flåttbårne sykdommer dreper mer sau enn alle store rovdyr til sammen.

Et tankekors for dem som hevder at mindre ulv skal løse problemet for sauenæringen?

Hvert år øker antallet mennesker som smittes av til dels alvorlige sykdommer som spres av flått. Den store utbredelsen og tettheten av elg og andre hjortedyr representerer således et økende folkehelseproblem.

ELGPÅKJØRSLER

Store hjorteviltstammer representerer også et betydelig trafikksikkerhetsproblem. For eksempel mistet 16 mennesker livet og 49 ble alvorlig skadet etter viltpåkjørsler i Norge fra 2002 til 2007. Det er som regel elgen som forårsaker de fatale ulykkene pga sin størrelse.

Den beste måten å regulere en elgstamme på, er å øke rovviltbestanden. Mye tyder på at intakte økosystem alltid er den beste løsningen, og mer kunnskap om elgen kan kanskje bidra til at naturforvaltningen i fremtiden i større grad blir styrt av økologiske prinsipper enn av politiske partiprogram. Utstillingen «Deres Majestet» skal nå ut på vandring i Norges land, og vi er veldig fornøyd med at Museum Stavanger er første stopp på veie