KRM

Utforske på egen hånd

Lærere: Bruk oss som utvidet læringsrom!

Museet har fire naturhistoriske utstillinger. Utstillingene er tradisjonelle i den forstand at de gjennom gjenstander og utstoppede dyr presenterer en naturfaglig tematikk. Vi opplever at bruk av utstillingene til undervisning er stimulerende for elever, særlig om utstillingen og gjenstander kan aktualiseres gjennom skolearbeidet.

«Museumsreisen» er en reise gjennom Stavanger museum sin historie, som kan deles inn i 3 epoker. Samlingen inneholder mange eksotiske dyr som i dag er utrydningstruede, som i stor grad er fra epoke 1. i epoke 2 ble systematisk innsamling vektlagt, gjennom ringmerking og fugleskinn. Sett i lys av dagens fokus på bærekraft virker denne tiden fjern, og museet har nå et lokalt fokusområde. Aktuell tematikk: dyrevelferd/etikk, bevaringsbiologi med truede arter, bærekraft og samfunnsutvikling.

«Inn til beinet» er Stavanger museums utstilling av skjeletter. Ofte tenker vi på skjelett som bestående av bein og knokler, men skjeletter kan komme i svært mange former og fasonger. Skjelett forekommer hos mange dyregrupper, fra noen små encellede organismer til komplekse pattedyr. Skjelettenes funksjon varierer da også mellom dyregrupper. Utstillingen skiller mellom ytre- (ekso) og indre- (endo)skjelett. Komparativ anatomi har vært mye brukt til å belyse evolusjonsteori. Utstillingen fungerer også for å illustrere anatomisk oppbygning av skjeletter.

«Fugletrekkets gåter» presenterer resultater fra ringmerking for utvalgte arter. Rogaland har et stort fuglemangfold og læring om fugler vil være naturlig for elever på Jæren. Samtidig er mange fuglearter sky som oppleves best gjennom kikkert, noe som gjør at mange har et distansert forhold til dem. I utstillingen vises noen utstoppede arter for å formidle kunnskapen ringmerking har tilført samfunnet. Kunnskap om hvor fuglene oppholder seg er svært viktig for å kunne verne områdene og rutene fuglene trekker. Stavanger Museum har også en feltstasjon, hvor ringmerking gjøres. Feltstasjonen Revtangen ornitologiske stasjon tar også imot besøk av skoleklasser.

«Vår natur?» bringer Rogalandsnaturen innendørs. Utstillingen er relevant, da folk i byen kan vokse opp uten naturopplevelser i en natur som stadig bygges ned. Utstillingens vistrekkende tematikk gjør den aktuell i undervisningssammenheng gjennom illustrasjon av artskunnskap/biodiversitet, økosystemer, menneskelig påvirkning/trusler, nytteverdi av natur og tiltak enkeltpersoner kan gjøre. For de yngste vil biodiversitet og artskunnskap være en grunnstein i dypere forståelse av naturvitenskap. Arter settes sammen i landskapstyper slik at arter kobles med økosystemer. Det er også 5 dyr (steinkobbe, oter, hjort, hare og rådyr) som kan klappes i utstillingen. For eldre skoletrinn tar utstillingen for seg menneskelig påvirkning og trusler for økosystem og natur. Eksempelvis vil fraværet av de store rovdyrene ha ringvirkninger i Rogalandske økosystemer gjennom økte bestander av store hjortedyr og middelstore rovdyr. Dette påvirker igjen parasittforekomst (som flått) og predasjonshyppighet av bakkehekkende fugler. Det informeres om verdien av fungerende økosystem (økosystemtjenester) og bioprospektering.